cirkelslag Gammelgaard 2016

Cirklen er et urgammelt symbol, der ofte sættes i relation til og symboliserer uendeligheden, evigheden og den evige gentagelse. I mine værker på udstillingen slår jeg cirkler på utallige måder og skaber Cirkelslag

English below

 

OM CIRKELSLAG 2016

Cirklen er en geometrisk form, der går igen i alle kulturers visuelle sprog – et urgammelt symbol, der ofte sættes i relation til og symboliserer uendeligheden, evigheden og den evige gentagelse. Og det er netop cirklen og gentagelsen, der udgør fundamentet i Ida F. Ferdinands kunstpraksis. I sine værker slår hun en cirkel an på utallige måder og skaber herved Cirkelslag, som helt konkret kommer til syne i hvert eneste billede på udstillingen.

Historisk knytter cirklen sig til et utal af former, farver og mønstre, som har udviklet sig forskelligt alt efter kultur, egn og sted. I en kulturel eller antropologisk kontekst kan cirkelslag også oversættes med de særlige kulturvaner eller livsformer, der knytter sig til bestemte ’kredse’, ’cirkler’ eller med et ældre dansk udtryk ’cirkelslag’.
Ida F. Ferdinand forsøger netop at bygge bro over det kulturspecifikke og det symbolske på sine antropologiske rejser, hvor hun undersøger, iagttager, sanser og dokumenterer forskellige geografiske steders ornamentale formsprog.

På den måde får vi som beskuere et indblik i, hvorledes hun omsætter forskellige kulturers visuelle identiteter til serier af papirbilleder. På denne udstilling har hun bl.a. hentet viden fra vidt forskellige kulturer som Athen, Moldova og Indien såvel som Nordvest i København og hendes egen forstad Bagsværd.

Én serie består af aflange malerier med cirkulære, ornamentale figurer, mens en anden serie præsenterer os for en samling af små gouacher på millimeterpapir. Billedserierne tager os ikke blot med på en rejse igennem tid og rum, men giver os også indblik i kunstnerens arbejdsmetode. Ida F. Ferdinands arbejde med gouacherne afspejler hendes sikre hånd, der ligesom i akvarel ’fanger papiret’. Alt er synligt i billederne.

På udstillingen kan man udover hendes gouacher også opleve en række akrylbilleder, hvor processen omvendt er meget langsom. Billederne bliver til over år, og de utallige overmalinger vil anes i værkerne som et vidne om en langsommelig kunstnerisk proces. Udstillingen spændes på den måde ud over forskellige formater, der kommunikerer specifikt med Gammelgaards fine stuer i Hovedhuset.         

Kunstnerisk leder Anne Retz Wessberg

circlebeat Copenhagen 2016

The circle is an ancient symbol, often associated with and symbolizing infinity, eternity and eternal repetition. In my works at the exhibition, I make circles in countless ways

 

ABOUT CIRCLEBEAT 2016

The circle is a geometric shape that recurs in the visual language of all cultures – an ancient symbol often connected to and symbolizing infinity, eternity and the eternal repetition. And it is exactly that: the circle and the repetition, which constitute the foundation of Ida. F. Ferdinand unique artistic practice. In her works she strikes up a circle in countless ways and thereby creates Drawing Circles, a motion that appears in every picture in the exhibition.

Historical the circle is connected to countless shapes, colors and patterns, which have evolved differently in accordance to culture, region and place. In a cultural or anthropological context the concept of ’Drawing Circles’ can be translated with the specific cultural habits or ways of life, connected to certain ”spheres”, ”Circles”.

Through her anthropological travels, where she examines, observes, senses and documents the ornamental idiom of different geographical places, Ida F. Ferdinand experiments with building bridges between the culturally specific and the symbolic. This provides the viewer with an insight into how she transforms different cultures visual identity to series of works on paper. In this exhibition, she has gathered knowledge from widely different cultures such as Athens, Moldova, India as well as North West in Copenhagen and her own suburb: Bagsvaerd.

 One series consists of oblong paintings with circular ornamental figures, while another series presents us with a collection of small gouaches on graph paper. The series of works not only invites us on a journey through time and space, but also gives us insights into the work method of the artist. Ida F. Ferdinand’s work with the gouache reflects her steady hand, which like watercolors ”catches the paper”. Everything is visible in the pictures.

 Besides her gouaches, a series of acrylic paintings where the process is in adversely slow is also on show in the exhibition. The Paintings are created over a year and the countless defacements are visible in the works, as a mark of a plodding artistic process. The exhibition, hereby, spans over different formats, each communicating specifically with Gammelgaards beautiful rooms in the Main House.      

Director: Anne Retz Wessberg