#105 København 2017

#105 løber langs metrohegnets krumning i to meters højde. Man må kigge både opad og fremad, når man cykler forbi. Netop fordi man ikke kan se fra den ene ende af frisen til den anden, bliver det klart, at #105 skal opleves i bevægelse, ligesom man altid er i byrummet – på vej forbi

English below

 

 

OM #105

Det irrede tårn på Nikolaj Kunsthal, en cykel og byggepladsens gule kran mod den blå himmel. Byen optræder i brudstykker på billedkunstneren Ida F. Ferdinands udsmykning #105 langs metrohegnet ved Gammel Strand i København. Den 105 meter lange frise er et printet tapet, der sender blikket på vandring og viser hverdagen fra en ny vinkel. Snart opdager man byrummets velkendte inventar, forvandlet til kaleidoskopiske mønstre i megaornamentet. Som i andre værker kredser Ida F. Ferdinand om konteksten og det stedsspecifikke. Afsættet for #105 er fire fotografier, som hun har taget en forårsdag langs hegnet og Slotsholmskanalen.

I atelieret har hun vendt, drejet og spejlet nøje udvalgte detaljer fra fotografierne, så gentagelsen nu danner ca. 20 meter lange, maleriske harmonikamønstre. Motiverne er både konkrete og abstraktioner, hvor det flygtige lys og spejlingerne i vandet forstærker prismeeffekten. Og indfanger stedets særegne identitet.

Helt ned i farveholdningen sender #105 en hilsen til de historiske omgivelser ved den kommende metrostation på Gammel Strand. Overfor ligger Thorvaldsens Museum. Og Ida F. Ferdinand har hentet inspiration i de farver, som arkitekten Bindesbøll valgte til Danmarks første museumsbygning. Ultramarin, brændt sienna, caput mortuum, grønjord og okker dækker frisens store, monokrome træflader. Grønne mellemrum med synligt metrohegn bidrager til rytmen og adskiller kunstværket fra billboards og reklamer, der ellers befolker det offentlige rum. 

#105 løber langs metrohegnets krumning i to meters højde. Man må altså kigge både opad og fremad, når man cykler forbi. Netop fordi man ikke kan se fra den ene ende af frisen til den anden, bliver det klart, at #105 skal opleves i bevægelse, ligesom man altid er I byrummet – på vej forbi.

Tekst: Pernille Anker

#105 København 2017

# 105 runs along the fence curve at two meters height. You have to look upwards and forwards as you cycle by. Precisely because one can not see from one end of the frieze to another, it becomes clear that # 105 must be experienced in motion, just as you are always in the urban area - bypassing

ABOUT #105

The tower of Nikolaj Art hall, a bike and construction sites yellow crane against the blue sky. The city appears in fragments in Visual Artist Ida F. Ferdinand’s public decoration #105 along the metro fence by Gammel Strand in Copenhagen. The 105 meter long frieze is printed wallpaper that depicts the everyday life from a new angle, sending the eye wandering. You soon discover the well-known inventory of the urban space, transformed into kaleidoscopic patterns in the mega ornaments. As in other works, Ida F. Ferdinand hones in on the context and the site-specific; the point of departure for #105 being four photographs, she took on a spring day along the fence and the Slotsholm Canal.

In the studio she has turned and mirrored carefully chosen details from the photographs, so as the repetition creates painterly harmonica patterns, circa 20 meters long. The motifs are both concrete and abstract: the fleeing light and the reflections in the water enhancing prism effect. Capturing the characteristic identity of the place. Right down to the colors #105 sends its regards to the historic surroundings by the future metro station at Gammel Strand.

Across sits Thorvaldsen’s Museum. Ida F. Ferdinand has drawn inspiration from the colors, the architect Bindesbøll chose for this: Denmark’s first Museum building. Ultramarine, burnt sienna, caput mortumm, green earth and ochre cover the friezes large monochrome panels. Green gaps with visible metro fence contributes to the rhythm and separates the artwork from Billboards and the commercials, that otherwise inhabit the public space.

#105 is a frieze that runs along the metro fences curvature at a 2-meter height. Forcing the viewer to look upwards and onwards when biking past it. Because you cannot see from one end of frieze to the other, it becomes clear, that #105 is to be experienced in motion, just as one inhabits the urban space – always passing by.

Text: Pernille Anker