gula nicaragua 2002

Gula betyder frådseri på spansk. Det er titlen på udstillingen og på min serie billeder i galleri Codice i Nicaragua

English below

see works

 

Et kontrolleret felt af kaos: værker af Ida F. Ferdinand

Arbejdet med farver, farvesammenstil­linger og farvevirkninger synes at karakterisere Ida Ferdinand’s værker. Siden 1994 har hun arbejdet med meget specifikke principper i kom­positionen af sine malerier, hvilket har afstedkom­met en udtryksform, som man vel nærmest kan kalde systemmaleri. Systemet har været det sty­rende princip i valget af farver og form, i stribens tykkelse, farve- og stribeskift. Som hos de konkre­te, europæiske kunstnere i midten af det 20. århun­drede er den optiske effekt mellem form og farve et væsentligt omdrejningspunkt i Ida Ferdinands kunstneriske proces, som også det perceptionspsykologiske er det i forhold til oplevelsen af farven og formen. Uforudsigeligheden i farvens effekt i forhold til rumlighed, dissonans og valør er ind­arbejdet i farvevalg og definition af en stribes tykkelse.
Ser man på Ida Ferdinands malerier i deres kompositoriske helhed, ligger striberne ofte i velkomponeret dynamik op eller ned, hen eller igennem malerierne, der derfor besidder en ryt­misk visualitet i de konstante skift mellem striber af forskellig tykkelse. Det kontrollerede farvevalg spiller enten med eller imod striberne. Der arbej­des bevidst med den optiske effekt, som både far­ver og striber kan afstedkomme. Farver og striber spilles ud mod hinanden, manipuleres med, påvir­ker hinanden og er tilsammen med til at definere den dynamik, der karakteriserer malerierne.
Stramheden i opbygningen af malerierne giver dem en karakter af konkrete genstande, hvil­ket forstærkes af, at de er malet på aluminium. Især i malerier, hvor det konventionelle malerifor­mat brydes ved, at de for eksempel er meget lange og går helt ned til gulvet, kommer maleriet til at virke meget fysisk, nærmest skulpturelt, på trods af det ellers flade format. Det kontrollerede præg understreges desuden af maleteknikken, idet Ida Ferdinand har udviklet en olie-tempera teknik, som gør overfladen helt mat.
Det indgående arbejde med farven, som kendeteg­ner Ferdinands produktion, har tidligere givet sig udtryk i benyttelsen af en typisk europæisk palet, som har taget udgangspunkt i den førmodernistiske europæiske kunsthistorie. I Ida Ferdinands seneste malerier, der er udført i Nicaragua fra 2000-2002, har der dog indfundet sig et nyt farve­princip. Her har hun arbejdet direkte med de far­ver, som hun oplevede i Nicaragua. En konkret til­gang til omgivelsernes farver omsat til maleri.
Mødet med Nicaragua blev også mødet med en hel ny farveskala eller måske omgang med farver, end den Ferdinand kendte og arbejdede med i Danmark. Uanset om vi er klar over det eller ej, så har den europæiske kunsthistories far­veteori kulturelt defineret konventionerne for, hvad vi synes er smukt og harmonisk, grimt eller disharmonisk
I Nicaragua mødte Ferdinand en i for­hold til den europæiske farveholdning anarkistisk og overvældende farverigdom, som en helt alminde­lig del af gadebilledet. Gule, grønne, lilla, brune huse, flag, bemalede kantsten, busser, tøj, marke­der med tasker, plastikbaljer, stof, hårshampoo, børnecykler, nederdele og plastiksandaler i funk­lende farver. En anderledes aktiv brug af farven end vi kender den herhjemmefra - i valgkampag­ner, hvor partier kæmper mod hinanden i det offentlige rum ved at indkredse deres territorium med en bestemt farve. Rød kæmper mod lyserød på bænke, flag, bannere, guirlander, busstop­pesteder, i hårsløjfer, plastikposer og bluser på folk, der markerer deres tilhørsforhold.
For Ida Ferdinand blev oplevelsen af denne folke­lige palet en form for ny farveerkendelse. Det intensive arbejde med farven, som hun allerede var i gang med, kunne presses endnu længere ud. Væk fra det velkendte og ud i uvishedens hjørne, hvor man ikke længere selv er i stand til at vurde­re, om dette er pænt eller grimt, og hvor det for så vidt også er ligegyldigt. Hvor striberne måske tid­ligere dominerede i samspillet med farverne, blev det nu farverne, der var de dominerende. Far­vernes samspil eller modspil blev det væsentlige. I en serie stribede og prikkede malerier, der er udført i Nicaragua, spiller ensartede felter af brede og smalle striber i forskellige farver sam­men, men brydes i ophængningen af prikkede malerier i foruroligende, ikke-velkendte farver. Intentionen er at vise, hvordan farver påvirker hinanden i forhold til valøren (lysere og mørke­re), hvordan en stribe i en bestemt farve kan skabe et optisk bedrag (i forhold til tykkelse), og hvordan dette samspil med de prikkede malerier skaber en lidt nervøs helhed, der ikke synes helt til at overskue. Der er her tale om individuelle malerier, der kan virke hver for sig, som for eksempel de stribede malerier Campo Bello og Linda Vista og de prikkede malerier (uden titler), men dynamikken i den optiske effekt og manipula­tion opnås i særdeleshed, når disse malerier ind­går i samspil med hinanden.
Den rumlige præsentation, der opstår i kombinationen af stribede og prikkede malerier, synes indarbejdet i værkerne, og er desuden med til at forstærke det enkelte maleris uvished. Et prikket maleri ved siden af et stribet maleri påvir­ker også i farvevalget hinanden og skubber farver­ne ud i ekstreme positioner. Den visuelt rytmiske effekt, der ligger i stribernes flow, opstår i farve­valget som en slags dissonerende farveklang. Uvisheden i maleriernes overflade forstærkes af det faktum, at de heller ikke har en retning. Der er simpelthen ikke tale om op eller ned men om en retning, der tilpasses efter helhedens komposition.
Helt anderledes konkret er serien Campo Nica, der består af 11 lodrette paneler af ligedelte farve­de felter. Her er der tale om et farvesystem, der helt konkret er valgt ud fra nicaraguanske omgi­velser og helt specifikt fra hovedstaden Managua, hvor Ida Ferdinand opholdt sig. Farven hører op med blot at være en farve, men refererer specifikt til landet. Dette afspejles også i titlen, som frit oversat betyder nicaraguanske felter. Det abstrakte maleri får altså et betydningslag, en referenceramme. En type maleri, der tager farve af sine omgivelser, siger noget om stedet og påpeger endog nogle kulturelle karakteristika ved det.
1 sin refererende brug af farven adskiller Ida Ferdinand sig fra den abstrakte tradition, som hun umiddelbart forholder sig til. Det er ikke far­vens fascination alene, men også farven som betyd­ning. En deskriptiv betydning, som måske også er symbolsk, dog på en meget behersket måde. For Ida Ferdinand var mødet med Nicaragua også et møde med et lands billedkunst, hvor brugen af symboler er meget udbredt. Fortællingen, som er et gennemgående element i meget centalamerikansk kunst, er symbolladet og fyldt med betyd­ninger og symbolsproget er ofte ekspressivt og meget subjektivt formuleret. Kan man også se farven som et symbol eller i hvert fald et tegn. En bekendt af Ida Ferdinand sagde til hende, at den nordiske kunst da også var meget symbolladet, men at vi (de nordiske) bare ikke kunne se det. Man kan anskue det på den måde, at der også i Ida Ferdinand’s kontrollerede striber og udforsk­ning af farven ligger en om ikke symbolsk betyd­ning, så en psykologisk refleksion, der fortæller noget om hende selv og den kultur, som hun repræsenterer.
For en latinamerikaner er en så kontrol­leret malerisk metode meget eksotisk og siger en del om den anden kulturs måske fravalgte anven­delse af symboler og narrativitet, hvilket jo karak­teriserer den europæiske og nordamerikanske modernisme i det hele taget. Værket kommer til at fremstå som et symbol i sig selv på en valgt kultu­rel udtryksform. Campo Nica kan måske derfor ses som et resultat af det kultursammenstød, som Ida Ferdinand oplevede i Nicaragua. Ikke bare en farvemæssig revolution, men en ny erkendelse af sin egen kunstneriske praksis som en såvel male­risk som betydningsmæssig konstruktion.
Det må siges at være kendetegnende for hele Ida Ferdinands Nicaragua-produktion, som vidner om, at hun har lært at se sin egen kunstne­riske praksis fra en lidt anden historisk og kultu­rel vinkel.

Rektor,  Kgl. Danske Kunstakademi Sanne Kofod Olsen

gula nicaragua 2002

Gula means gluttony in Spanish. It is the title of the exhibition and of my series of paintings in the gallery Codice in Nicaragua

 

CHAOS UNDER CONTROL: ON IDA FERDINANDS PAINTINGS

The study of color — combinations of colours and colour effects - seems to he a general characteristic of Ida Ferdinand’s paintings. Since 1994 her work has evolved according to very spe­cific compositional principles that might be called systemic painting. Thus, the choice of colour and form, the breath of stripes, and the variation of color and stripe are submitted to systemic con­straint in her paintings. As in mid-twentieth centu­ry European concrete art, the optical effects of color against form is focused in Ida Ferdinand’s work, similar to the way psychological perception is essential to the experience of colour and form. The unpredictable effect of colour in relation to space, dissonance and value forms part of the process of selecting colors and defining the width of the stripes.
If you look at Ida Ferdinand’s paintings as a compositional whole, you notice that the stri­pes form a dynamic vertical or diagonal pattern across the paintings, lending a rhythmic visuality to the constant shift. The controlled use of color either works with or against the stripes, permitting the paintings to exploit the full range of optical ef­fects by relating colour to stripe. In this way com­binations of color and stripe are set off against each other, modified or manipulated in various ways, constituting the dynamic structure of the painting.
The structural rigor of the paintings imparts an object-like quality to the paintings, a feature which is further emphasized by the fact that they are painted on aluminium. Especially in paintings that exceed the conventional format, e.g. by reaching to the floor, a markedly physical, almost sculptural quality is achieved in spite of the flatness. This imposition of formal constraint is further underlined by the application of a specific od tempera technique which imparts a matt surfa­ce to the painting.
The persistent and detailed study of colour apparent in Ida Ferdinand’s work origina­tes in a conventional European colour scheme and its origin in pre-modern art history. However, in her latest works, which have all been produced in Nicaragua from 2000 to 2002, a new color prin­ciple is introduced. In these paintings Ida Ferdinand has worked directly in terms of the Nicaraguan colour impact with a view to transla­ting the surrounding colours into painting.
The Nicaraguan experience has meant adapting to an entirely new range of colours, or rather a colour choice completely different from what Ida Ferdinand, with her Danish background, was familiar with. Whether we are aware of this or not, European art history has set the standard for what we perceive as beautiful and harmonious or ugly and dissonant. Compared to this tradition, Nicaraguan coloring appears lawless, unrulv and overwhelming - and everywhere inherently part of life in the city: yellowr. green, mauve and brown houses. Flags, kerbstones, busses, clothes. Bags, plastic basins, textiles, shampoos, bicycles, skirts and plastic sandals in market places, all in crash colours. Colour is even exploited in election cam­paigns, as opposing parties flaunt their respective political territories in colour terms. Red fights pink on public benches, flags, banners, festoons, hair ribbons, bus stops, plastic bags - indeed, on shirts worn by people who enjoy Hashing their political views in this way.
Color, of course, was a central preoccu­pation in Ida Ferdinand’s work even before she arrived in Nicaragua. However, confronted with the Nicaraguan popular palette she developed a new approach and set out to push her interest in color even further. Leaving her familiar territo­ry, she would now explore uncertainty, e.g. she would look for areas where her ground was less secure and where distinctions between the beauti­ful and the ugly were rapidly losing significance.
While stripes used to predominate over colou, this relation was now reversed, highlighting colour in terms of contrast or coexistence. Thus, in a series of paintings based on stripes and dots pro­duced in Nicaragua, similar fields of broad and narrow stripes in different colors interact, but are subsequently disturbed by neighboring dots in unexpected colours. The point is to show how dif­ferent colours interfere with each other relative to intensity (lighter or darker), how a stripe of speci­fic colour mav cause optical illusion (in relation to boldness) and how the interplay with dotted pain­tings may result in a kind of anxious totality whose overall impact is hard to determine.
We are discussing here a series of indivi­dual paintings, each of which may be seen as self-contained, as for example the striped paintings Campo Bello and Linda Vista and the dotted pain­tings (no title). However, the dynamics of optical effect and manipulation is only fully achieved when these paintings interact. Indeed, the spatial presentation resulting from the combination of striped and dotted paintings seems inherently to belong to the paintings and, in a further perspecti­ve, to enhance the overall unpredictahilitv of each individual painting. Besides, a spotted painting next to a striped painting tends to influence it and vice versa, automatically pushing their respective colours in extreme directions.
The visual rhythmic effect in the flow of the stripes emerges in the choice of colour as a kind of dissonant sonority. The uncertainty in the visual field of the surface structure of the paintings is heightened by the fact that they are not spatially oriented. There are, quite simply, no movements up and down, and the only direction in the paintings emerges from the compositional totality.
The series of paintings named Campo Nica. which consists of eleven vertical panels of coloured fields in equal distribution, is far more concrete. In this case the choice of colour was determined by the Nicaraguan surroundings, specifically the city of Managua where Ida Ferdinand lived. In the panels a particular colour is no longer self-motivated, but includes a reference to the country and the city, which also emerges from the title which means Nicaraguan fields. Although the painting is abstract, it therefore incorporates a layer of mea­ning in terms of a frame of reference. Paintings that reflect places say something of these places and may even point to some of their cultural cha­racteristics.
To the extent that she makes use of refe­rence, Ida Ferdinand may be said to separate her­self from the abstract tradition, which is otherwise hers. This new path is due not only to the fascina­tion with colour as such, but also to colour as mea­ning — a descriptive meaning, which may also contain symbolic overtones, although in a strictly con­trolled and highly limited sense.
Nicaragua, to Ida Ferdinand, also meant Nicaraguan art, where you find extensive and unrestrained use of symbols. In much Central American art, narration is pervasive and caught in a network of meaning and symbols. The use of symbolic language is often expressive and subjecti­ve in a very pronounced wav. Can colour be understood as a sign of some sort, or indeed serve as a vehicle for symbolic meaning? A friend of Ida Ferdinand’s claimed that Nordic art is undeniably symbolic — but that we (the Scandinavians) just didn’t have an eye for this. If it is true to say that Ida Ferdinand does submit her concern with stri­pes and related experiments in colour to strict for­mal control, one might perhaps add that this car­ries with it a layer of meaning - not perhaps, in terms of symbolic reference, but rather as a psy­chological reflection which tells something of her as a person and of her cultural background.
To a Latin American artist reliance on such a highly controlled method may appear exotic and reveal that explicit disuse of symbols and nar­ration which is such a predominant feature of European and North American modernism. In fact, the individual work of art will always stand as a symbol of the tradition of its choice, in this respect, Campo Nica may be looked upon as the outcome of the cultural clash Ida Ferdinand expe­rienced in Nicaragua — a revolution in colour, cer­tainly, but an experience which did supply her with a point of view that allowed her to reflect both on her own work as an artist and on the sig­nificance of its aesthetic construction.
Indeed, it characterizes all her Nicara­guan paintings that Ida Ferdinand developed a different historical and cultural understanding of her own work during her stay.

Royal Dansih Academy of Fine Arts,  Sanne Kofod Olsen